Selecteer een pagina

De contouren van de samenlevingsschool

Deze pagina bevat de contouren van het onderwijsconcept. In het schooljaar (2018-2019) voorafgaande aan de daadwerkelijke fusie willen we de deze aanzet uitwerken.

Een eclectisch onderwijsconcept (het beste uit verschillende onderwijsconcepten) gevormd door kernwaarden:

 

We weten dat concepten en wetenschappelijke inzichten over groei en ontwikkeling van kinderen voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Duurzaam 21e eeuws onderwijs vraagt om flexibiliteit.

Doelbewust een Samenlevingsschool

Binnen identiteitsrijk onderwijs zijn we ons voortdurend bewust van samen leren, samen werken en samen leven. Met de leerlingen geven we vorm aan onze (dag/week) opening en sluiting en onze vieringen.

Gelijkwaardigheid en respect zijn hierbij terugkerende waarden. Binnen de groepen hebben we flexibele mogelijkheden voor kring of groepsgesprekken. Dit kan door het werken met verrijdbare zitelementen, waardoor we ruimte kunnen creëren voor het delen van levensbeschouwelijke belevenissen. Voor grotere vieringen maken we gebruik van faciliteiten van de MFA.

Ons kindcentrum is meer dan alleen het delen van ruimtes en materialen.

In het kindcentrum werken we proactief samen vanuit een doorgaande ontwikkellijn, waarin kinderen (0-12) integraal gevolgd worden. Dit vraagt betrokkenheid tussen ouders, leerlingen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en KWO/IB. We werken formeel binnen de kaders van onderwijs en kinderopvang en zijn pragmatisch waar het kan. We vertrouwen elkaar in onze deskundigheid en in ieders mogelijkheden.

We stimuleren kinderen voortdurend om een stap verder te zetten in de zone van de naaste ontwikkeling. Kinderen die meer tijd en beschutting nodig hebben om zich te ontwikkelen bieden we de rust en de ruimte die daarbij hoort. Vanuit een basissysteem van groepen hebben we oog voor diversiteit van leerlingen. Indien gewenst en/of noodzakelijk kunnen leerlingen (deels) wisselen van groep.

We werken vanuit flexibele ruimtes, waarin bouwgroepen op elkaar aansluiten. We sluiten (nog) aan op de huidige klassenindeling, maar we kunnen ervoor kiezen om groepen samen te voegen waarbij leerkrachten/pedagogisch medewerkers/onderwijsassistenten samenwerken. De indeling van de groepen is eveneens flexibel.

Leerlingen komen samen in een eigen groep, waarin ze o.a. starten en instructie kunnen krijgen. Daarnaast werken kinderen zowel binnen als buiten de groep samen en vinden we elkaar op een centraal leerplein. Soms werken kinderen bewust alleen, omdat zij op deze wijze het beste uit zichzelf halen. We stimuleren het proces van vertrouwen in de verantwoordelijkheid van kinderen voor hun eigen leerproces. Vanuit betrokkenheid stimuleren we steeds de mogelijkheid tot samenwerking, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en in en door samenwerking met anderen groeien.

Leren meer dan kennis alleen

Ervaren, overdenken, weten en experimenteren zijn de vier belangrijke kenmeren van de leerontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen het beste tot ontplooiing komen wanneer al deze elementen worden aangeboden.

Vanuit deze overtuiging we richten ons leerproces in op drie hoofdlijnen.

  • Gepersonaliseerd leren
  • Formeel leren
  • Ontdekkend/informeel leren

Dit vraagt van leerkrachten en kinderen speels en doelbewust schakelen tussen deze elementen. De leerkracht is flexibel in de rol van instructeur, coach en facilitator. Hij/zij kan zowel groepsgericht als individueel leerprocessen begeleiden.

Ieder kind heeft een eigen talent en een eigen ontwikkellijn.

Denkers en Doeners vormen gezamenlijk de pijlers van onze maatschappij. In een vroeg stadium is er vaak al helder beeld van de leerstijl en potentie van kinderen. Wij delen dit beeld met ouders/kinderen en met elkaar (doorgaande leerlijn). We sluiten op een ambitievolle wijze aan bij dit beeld. Het is onze taak om kinderen te stimuleren met een breed aanbod van mogelijkheden. Doordat we aansluiten bij het ontwikkelniveau van onze leerlingen en ze begeleiden naar de zone van de naaste ontwikkeling halen we het beste uit ieder kind.

Flexibiliteit in lesmateriaal en leeromgeving.

We werken met interactieve ICT-methoden. We maken gebruik van diverse materialen en leerruimtes. Het doel gaat altijd voor de methode. Centraal staat het ontwikkelen van ondernemende 21e eeuwse vaardigheden, zodat leerlingen in staat zijn om hun eigen plek te creëren in de maatschappij. Zo leren we kinderen de wereld lezen.

 

Onze leeromgeving bevindt zich zowel binnen als buiten de school. We maken gebruik van het MFA, maar ook van het dorp, de omgeving en de wereld. We gaan regelmatig op stap en verbreden zo ons blikveld.

Deze leeromgeving ontdekken we mogelijk aan de hand van thema’s (zowel schoolbreed als in kleiner verband) waarbij kinderen alle aspecten van de leerlijnen doorlopen. De thema’s worden afgerond met een presentatie aan elkaar en aan ouders. Daarbij vieren we gezamenlijk het resultaat van ieders eigen ontwikkeling.