Selecteer een pagina

In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. De vorige nieuwsbrief is in maart 2017 verzonden. Inmiddels zitten we volop in de herfst en zijn we bezig met concretisering van de volgende stappen voor de Samenlevingsschool.

Planning en stappen

Voor de zomervakantie heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de stuurgroep en de gemeente om gezamenlijk vast te stellen wat nodig is voor het vervolg. De gemeente heeft aangegeven een onomkeerbaar besluit nodig te hebben. Dit bestaat uit een notariële akte met bestuurlijke afspraken en een Fusie Effect Rapportage (FER). Met deze stukken kan de aanvraag worden ingediend bij B&W. Daarna volgt zo snel mogelijk helderheid over het bouwkrediet.

Na zorgvuldig overleg blijkt de meest effectieve route het indienen van een aanvraag onder het bestuur van Roobol. Dit omdat de positie van openbaar onderwijs binnen een straal van 10 km voor de toekomst niet gewaarborgd lijkt. Een ander construct vraagt meer tijd en onderzoek voor alle partijen en zal vertragend werken. De intentie van beide bestuurders om gezamenlijk bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een Samenwerkingsschool/IKC waarin beide identiteiten optimaal tot hun recht komen, blijft onverminderd. We borgen deze intentie in diverse afspraken.

Omwille van de tijd en de wens van het dorp om zo snel mogelijk te starten met de bouw, kiezen we voor een pragmatische insteek en dienen we de aanvraag in op naam van Roobol. We streven naar een formele fusiedatum per 1 augustus 2019. We hopen ook op dat moment het gebouw op te leveren.

Fusie Effect Rapportage (FER)

In november wordt het (concept) FER opgeleverd. De basis van de FER vormt het draagvlak onderzoek, aangevuld met een beschrijving van keuzes die gemaakt worden en effecten hiervan op de huidige en de toekomstige situatie. Het gaat hierbij over onderwijsinhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten. Het concept wordt besproken in diverse gremia (bestuurders, RvT, GMR).  Gezamenlijk wordt de FER vastgesteld en daarna (samen met een notariële akte) voorgelegd aan de gemeente.

 

Werkgroepen

Na de zomer zijn er diverse werkgroepen gestart die bezig zijn met de uitwerking van een aantal aspecten voor de FER. Elke werkgroep wordt geleid door een deskundige en de deelnemers zijn medewerkers (soms ouders/MR leden) van beide scholen. De directeuren zitten in alle werkgroepen. Zij vormen de verbindende schakel in het geheel.

De werkgroepen zijn: Onderwijs en Identiteit, Huisvesting en Financiën, Personeel en Organisatie, Samenwerking Ketenpartners en Gezamenlijke activiteiten.

Stuurgroep en projectgroep

De stuurgroep buigt zich de komende periode verder over het bestuurlijk construct voor de toekomst. Vanuit de stuurgroep wordt het contact met de gemeente onderhouden. De projectgroep heeft met name contact rondom de directe situatie van de Samenlevingsschool.  De stuurgroep en de projectgroep stemmen regelmatig met elkaar af. De werkgroepen geven advies over een aantal zaken waarover de stuurgroep besluiten neemt. Op 18 oktober wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de leden van de RvT en de GMR van beide organisaties. Deze bijeenkomst staat in het teken van wederzijdse kennismaking en informatievoorziening.

En hoe verder?

Rond november/december van zal de Fusie Effect Rapportage definitief zijn vastgesteld en hopen we op een positief besluit vanuit de gemeente voor het verstrekken van het bouwkrediet. De werkgroepen gaan daarna ook verder met uitwerking van een aantal zaken.

En dan is het uiteraard ook tijd voor ouders en kinderen om nader kennis te maken. Het gezamenlijk organiseren van een goede doelen actie einde van dit jaar is alvast een feestelijke stap richting de toekomst.