Selecteer een pagina

In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. De vorige nieuwsbrief is in december 2016 verzonden. Inmiddels dient het voorjaar zich aan en zijn er weer nieuwe stappen gezet om “samen de sprong te wagen”.

Visiedag 7 Maart

Een mooie stap is de visie-dag van 7 maart j.l. In het ochtendprogramma hebben beide teams en een aantal leden van MR/OC input gekregen over het ontwikkelen van de samenlevingsschool. Hiervoor waren 4 deskundigen uitgenodigd.  Vanuit Onderwijsbureau Meppel gaf Wietze From input voor het onderwerp huisvesting. Zijn belangrijkste boodschap was het feit dat de onderwijskundige visie bepalend is voor de invulling van het gebouw.

Er is een aanvraag ingediend voor een bouwkrediet, zodat we verder kunnen met concretisering van de plannen. Tevens is er een concept-tijdsplanning. Hoewel er jaartallen genoemd werden is dit slechts een indicatie van een planning. De definitieve planningsopzet hangt af van vele factoren (gemeente/bestuurlijke samenwerking etc). Wij verwachten daar rond april/mei meer over te kunnen melden.  

Vanuit Noorderwijs (coöperatie van onderwijsadviseurs) werd door Sjoerd Sol input geleverd over de organisatorische en personele aspecten van het traject. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en Sjoerd gaf een toelichting op de visie van de bestuurders op dit moment.  

Duco Creemers van High 5 Onderwijsadvies en Aafke Reinders van het Centrum voor Levensbeschouwing leverden input voor onderwijsinhoud en identiteit. Beide gaven veel informatie voor de vorming van toekomst-bestendig en identiteitsrijk onderwijs. In het middagprogramma zijn we aan de slag gegaan met de gezamenlijke kernwaarden. Vanuit deze kernwaarden is er in gemengde groepen nagedacht over een invulling voor de samenlevingsschool. Hierbij was o.a. aandacht voor leerkrachtkwaliteiten, schoolcultuur en inrichting.

In het laatste gedeelte van de middag schoven de bestuurders van Arlanta en Roobol aan voor een eindpresentatie van de groepen. De input van deze dag is door de stuurgroep vertaald in een stappenplan welke als bijlage is toegevoegd.  

Uitwerking Visiedag 7 maart

In de uitwerking van de visie-dag vindt u de gezamenlijke kernwaarden en de uitwerking daarvan. Dit vormt input voor de werkgroepen die het volgend schooljaar starten. Werkgroepen zullen onder meer bestaan uit leerkrachten en ouders.  

Bestuurlijke samenwerking voor Holwerd en verder…

De bestuurders hebben nadrukkelijk de intentie om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de samenlevingsschool.  Voor beide besturen zijn de scholen qua omvang en inhoud een belangrijk element voor hun organisatie. Voor Roobol geldt dat de Tsjelke de enige openbare school is in de wijde omtrek. Beide bestuurders willen gezamenlijk zorgen voor borging van toekomstbestendig onderwijs in deze regio. Ze delen visie op onderwijs en organisatie.  

Onze insteek is dus om de samenlevingsschool van Holwerd onder gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid te laten. Ook werken we vanuit co-creatie, waarin we zoveel mogelijk met alle betrokkenen input leveren voor de vormgeving en invulling voor de nieuwe samenlevingsschool. Deze werkwijze is niet altijd even gebruikelijk. Wij zijn op zoek naar een bestuurlijke vorm en een structuur die past bij onze werkwijze en de wensen vanuit de teams en het dorp.  

Op basis van de wensen vanuit Holwerd hebben de bestuurders een aantal expliciete toezeggingen gedaan: “Bovenstaande ontwikkelingen zullen geen belemmering vormen voor het opzetten van de samenlevingsschool in Holwerd!”  Concreet betekent dit dat we doorgaan met de uitwerking van de samenlevingsschool. Het bestuurlijk construct bepalen we uiterlijk op het moment van ingebruikname van de school. We streven uiteraard naar een eerder moment voor de ingebruikname. Dit geeft tijd om een goed construct te maken en de mogelijkheden in de wetgeving te benutten. Mocht dit ten tijde van de oplevering nog niet gevonden zijn, dan zal uitgeweken worden naar de bestaande mogelijkheden. Tevens is toegezegd dat ten gevolge van het samengaan van de scholen personeel niet ontslagen wordt. Dit komt mede omdat men een bestuur aanstelling heeft. Voor de zomer zullen bestuurders een intentieverklaring ondertekenen waarin een aantal van bovenstaande aspecten zijn opgenomen.  

Stappenplan

We hebben een stappenplan gemaakt voor de uitwerking van bovenstaande elementen en andere zaken. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een website waarbij we iedereen kunnen voorzien van informatie en worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de gezamenlijke MR’en en Raden van Toezicht. Ook gaan we de komende periode aan de slag gaan met het opzetten van gezamenlijke activiteiten voor beide scholen. We maken we een start met het opzetten van diverse werkgroepen die volgend jaar input leveren voor o.a. bouw, personeel en organisatie, identiteit en onderwijsinhoud.