Selecteer een pagina

Nieuwsbericht December 2016

In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. Er zijn de nodige stappen gezet om “samen de sprong te wagen”.

De beide directeuren hebben een rondreisje door Holwerd gemaakt, waarin ze met ketenpartners van gedachten hebben gewisseld over de samenwerking tussen beide scholen. Er is contact geweest met o.a. het MFA, dorpsbelang en de kerkenraad van de KPN. Er staat nog een afspraak gepland met de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente. De bestuurders zijn in gesprek met de betrokken kinderopvangorganisaties. Tevens is er contact met de gemeente, waar binnenkort de begroting en huisvestingsplannen voor de komende jaren vastgelegd worden.

Positieve reacties

Ook in deze fase zijn de reacties buitengewoon positief. Er is behoefte aan een vernieuwende vorm van onderwijs die past in het huidige tijdsbeeld. Los van elkaar spreken de ketenpartners de wens uit voor een samenlevingsschool met 1 “voordeur”, werkend vanuit IKC principes. IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Hierin werken organisaties vanuit onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en evt. welzijnsactiviteiten samen aan onder meer de doorgaande leerlijn.

Persoonlijke verhalen en praktische adviezen

Op 23 november hebben de teams eveneens een rondreis gemaakt, maar deze keer buiten de grenzen van Holwerd. In gemengde teams zijn er 4 samenwerkingsscholen bezocht in Rottevalle, Earnewâld, Tersoal en Boelenslaan. Alle scholen verkeerden in diverse stadia van het samenwerkingsproces. Bij uitwisseling bleken er echter veel overeenkomsten. Het zijn vooral de persoonlijke verhalen en praktische adviezen, die de teams graag meenemen in het vervolgtraject.

Een aantal eenduidige adviezen van alle scholen zijn:

  • Het proces is complex, neem de tijd.
  • Zorg voor brede betrokkenheid.
  • Ontwikkel thematische werkgroepen (identiteit, inhoud, bouw en personeel).
  • Zorg voor deskundige (externe) ondersteuning!

De teams leren elkaar kennen

In het kader van deze nieuwsbrief beperken we de input van deze dag even tot de hoofdlijn. Er is een gedetailleerd verslag gemaakt, die in bezit is van de beide teams en de stuurgroep. De teams gaven aan deze ochtend als zeer waardevol te hebben ervaren. Ze zijn toe aan een volgende stap en willen middels een kookworkshop graag op een informele wijze nader kennismaken. Ook is er behoefte om bij elkaar op school lessen te bezoeken en inhoudelijke zaken verder uit te wisselen. Deze activiteiten worden ingepland in januari/februari 2017.

Uitsluitsel nieuwbouw

De verwachting is dat er rond februari uitsluitsel komt over de nieuwbouw plannen van de gemeente. Wanneer deze plannen helder zijn, kunnen we een aantal concrete vervolgstappen zetten. We denken daarbij o.a. aan het organiseren van een visie-dag, waarin we de nadere invulling van de samenwerking bepalen; “hoe ziet onze school voor de toekomst eruit”.

In deze periode kunnen we ook afspraken maken over het organiseren van werkgroepen e.d. Tevens zal medio volgend jaar meer helderheid komen over de bestuurlijke vorm van de samenlevingsschool. De bestuurders willen aansluiten bij de wensen van Holwerd en staan open voor nieuwe creatieve vormen van bestuur en werkgeverschap.

Namens de stuurgroep wensen wij u fijne feestdagen & een sprankelend nieuw jaar vol mooie sprongen.