Selecteer een pagina

Via deze nieuwsberichten informeren wij u over nieuwe stappen die zijn gezet om “samen de sprong te wagen”. In dit bericht vindt u informatie over de uitgesproken ambities.

Dit is het moment waarin Holwerd zich volop ontwikkelt, waarin beide scholen qua omvang en resultaten een evenwichtige positie hebben, maar waarin de ogen niet gesloten kunnen worden voor de realiteit van demografische, onderwijskundige en toekomstige ontwikkelingen. Juist op dit moment is het goed om samen de mogelijkheden te onderzoeken voor ambitieus toekomstbestendig basisonderwijs in Holwerd. Beide organisaties doen dit graag vanuit ‘denken in kansen’!

Samen het beste uit kinderen halen en kinderen de wereld leren lezen

De titel van deze notitie is gebaseerd op de missie van beide besturen. Beide missies gaan uitstekend samen. Bij het verkennen van de gezamenlijke ambities kwamen de volgende punten naar voren:

 Ambitie om kinderen vooruit te brengen in hun persoonlijke ontwikkeling

Juist in de context van het nuchtere Noordoosten van Friesland, willen we kinderen stimuleren om in gezamenlijkheid het beste uit zichzelf te halen. We willen bewust een stap verder gaan dan de gebruikelijke methoden en testscores. We sluiten aan bij de individuele mogelijkheden van het kind en we willen kinderen stimuleren het beste uit zichzelf en anderen te halen. Het doel is om met en voor onze kinderen een volwaardige plek in de samenleving te creëren. Ambitie is hierbij de stuwende kracht voor het ontwikkelen van persoonlijke talenten.

Een ambitie die wat ons betreft aansluit bij de groei die Holwerd de laatste jaren doormaakt. Holwerd vernieuwt zichzelf en is bezig om de grenzen te verleggen. Daarbij hoort onderwijs dat deze ontwikkeling overbrengt op onze kinderen.

Samenwerken door samenleven.

Mede op basis van het draagvlak onderzoek kiezen we op dit moment nadrukkelijk voor één ‘Samenlevingsschool/IKC’ (Mienskipsskoalle) waarin beide scholen samengevoegd worden.

 Vanuit de visie dat het geheel meer is dan de som der delen, wordt bij toekomstbestendig onderwijs in Holwerd, gekeken naar nauwe samenwerking met ketenpartners zoals peuterspeelzaal, bibliotheek, kinderopvang, sportvoorzieningen, dorpsbelang, kerken e.d. Clustering van deze activiteiten kan zorgen voor korte lijnen (doorlopende leerlijn) en het versterken van elkaars positie. Onderwijs vanuit het hart van Holwerd!

De school fungeert samen ouders/verzorgers en ketenpartners als centraal punt in de samenleving van Holwerd en omstreken. Het werken aan en in de samenlevingsschool/IKC dient vanaf de start een ‘levendig’ proces te zijn van en met de lokale samenleving. Samenwerken betekent samen ontwikkelen. Deze samenwerking is een expeditie, die ons doet denken aan wadlopen. Het reisplan en de eindbestemming, wordt bepaald door het tij en de weersomstandigheden.

Als reisdoel zien we een duurzame school waarin we flexibel kunnen werken en leven. Een gebouw wat voldoet aan alle milieu,- en gebruikseisen van de toekomst. In en rond het gebouw zijn directe verbindingen met het MFA en de kinderopvang. Er zijn flexibele open ruimtes, welke voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden, maar ook expliciete stilteplekken om geconcentreerd te kunnen werken. Het schoolplein en de directe omgeving van het gebouw sluit aan bij uitdagend, verbindend en flexibel samen leren en samen leven.

Vooralsnog gaan bij de invulling van de school uit van het principe van een IKC (integraal kind centrum) waarin we samen vorm kunnen geven aan de doorgaande leerlijn van 0 tot 12. We gaan uit van het “hand-in-hand principe*: School en kinderopvang/peuterspeelzaal werken hierbij structureel samen. In het proces van Holwerd ligt initiatief en regie bij de schoolbesturen, uiteraard in nauwe samenspraak met gemeente.

*(advies taskforce samenwerking scholen kinderopvang maart 2017 aan ministerie SZW en OCW)