Selecteer een pagina

Via deze nieuwsberichten informeren wij u over nieuwe stappen die zijn gezet om “samen de sprong te wagen”. In dit bericht vindt u informatie over het uitgevoerde draagvlakonderzoek.

In juni 2016 vond in het MFA in Holwerd de eerste informatieavond voor medewerkers, MR en OC/OAC’s plaats. In september 2016 werd deze avond gevolgd door een informatieavond voor ouders/verzorgers. We ontvingen ruim 60 belangstellenden. Na een inleiding van beide directeuren, gaven teamleden en de beide bestuurders een toelichting op vragen en opmerkingen uit de bijeenkomst van juni (informatieavond voor personeel MR/OAC). Op deze wijze zijn alle deelnemers op de hoogte gebracht van het verloop van het proces tot dan toe. Vervolgens hebben ouders in kleine groepjes actief ideeën uitgewisseld over de samenwerking. Deze input vormde voor de projectgroep basis voor verdere verkenning tot samenwerking.

Voor de beide teams zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waar kennismaking en verkenning centraal stond. In november 2016 zijn door de teams een viertal collega-scholen bezocht die in diverse stadia van samenwerking verkeerden. Hierdoor zijn concretere ideeën ontstaan over de invulling van de samenwerking tussen beide scholen. Deze verkenning is verder vorm gegeven in een visie dag op 7 maart 2017.

Daarbij zijn er door externe deskundigen workshops verzorgd op het gebied van onderwijs en identiteit, personeel en organisatie en huisvesting. Met deze input is een eerste aanzet gegeven tot missie en visie. Tevens is hier de basis gelegd voor werkgroepen in het kader van de samenwerking.

 

De directeuren hebben met diverse ketenpartners in Holwerd van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen beide scholen. Er is contact geweest met o.a. het MFA, dorpsbelang, de kerkenraad van de KPN en de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente. De bestuurders hebben in het begin van 2017 de eerste contacten gelegd met de plaatselijke aanbieders van kinderopvang. De verdere uitwerking hiervan volgt later dit jaar. De inzet is gericht op verkenning van samenwerking in een IKC (integraal kind centrum).

Ouders/verzorgers en overige betrokkenen zijn tijdens dit proces regelmatig op de hoogte gehouden door middel van nieuwsbrieven. In mei 2017 is een gezamenlijke website gelanceerd waarin alle input actueel wordt weergegeven.

De conclusie van het draagvlakonderzoek is dat er een open en positieve houding is ten opzichte van de plannen tot samenwerking. Uiteraard waren er vragen over de vorm en inhoud, maar het idee om beide scholen samen te voegen in een nieuw gebouw op het terrein van het MFA, sloot aan bij de behoefte van de betrokkenen. Tijdens het proces ontstonden de eerste contouren van de concrete invulling van de samenwerking. Er werd meer en meer gedacht aan het samenvoegen van beide scholen tot één samenlevingsschool/IKC. Dit draagvlak gaf de bestuurders en de directeuren ruimte om de volgende fase in te gaan.

De periode van het draagvlak onderzoek is inmiddels afgerond, maar daarmee is de communicatie met alle betrokkenen niet stopgezet. In tegendeel, nu is het tijd om de uitkomsten van dit proces te delen met o.a. MR, RvT, Gemeente en overige ketenpartners. Gezamenlijk gaan we verder met de concretisering van de samenwerking. Er is voldoende input om te komen tot een intentieverklaring, een eerste uitwerking van ambitie, uitgangspunten en een verdere projectplanning.