Selecteer een pagina

Middels deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over hetgeen tijdens de ouderavond van 12 maart besproken is. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid en alle input die we hebben ontvangen. Mede dankzij jullie en de inzet van de teamleden kijken we terug op een zeer geslaagde avond. Deze nieuwsbrief start met een samenvatting van de informatie over de locaties en onderwijsinhoud. Tot slot is de inbreng vanuit de ouders op verschillende onderwerpen te lezen.

Onderwijsinhoud

Het motto van de Samenlevingsschool is:

 

R

Samen leren & samen leven = samen leren samenleven:

Als team van de Samenlevingsschool hebben we de afgelopen tijd onze visie gevormd en gezamenlijke afspraken gemaakt over de volgende onderdelen:

1)   Samen leren:

Kinderen leren veel van andere kinderen. Daarom is 1 van de pijlers van ons onderwijs het gebruiken van coöperatieve werkvormen. Door deze werkvormen tijdens de verschillende lessen in te zetten, leren de kinderen gericht van en met elkaar.

2)   Samen leven

Om op een positieve manier met anderen samen te leven is het ook van groot belang dat je weet wie je zelf bent. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is erg belangrijk. We willen deze sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen begeleiden aan de hand van de methode ‘Vreedzame school’. Deze methode is gebaseerd op de normen en waarden die wij in onze samenleving belangrijk vinden. Deze methode voegt daar nog de vaardigheid ‘mediation’ aan toe. Kinderen leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen.

3)   Gepersonaliseerd leren

In de school zullen kinderen leren op lespleinen. We willen de kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk maken voor hun leerproces. Kinderen hebben inzicht in hun eigen leerdoelen en kunnen zelf gaan bepalen of zij aan bepaalde instructies deelnemen, of dat zij eerst zelf aan de slag gaan.

4)   Identiteitsrijk onderwijs.

Vanuit de levensbeschouwelijke identiteiten in Holwerd willen we samen identiteitsrijk onderwijs vormgeven. We maken in de dagopening gebruik van de methode Trefwoord. Deze methode werkt met thema’s en in ieder thema zit een bijbelverhaal, een spiegelverhaal, (bijbelse) liederen etc. We gebruiken deze methode als kader voor onze lessen en zullen hier gedurende het schooljaar werkende weg passende afspraken over maken. Tijdens de dagopening is er ook een stiltemoment. Hierin wordt de kinderen en de leerkracht de gelegenheid geboden om de dag te openen. Dit kan in stilte en er is gelegenheid voor gebed.

De vieringen doen we samen, samen met de kinderen maar ook ouders zullen dikwijls uitgenodigd worden om samen te vieren.

5) Ontdekkend en onderzoekend leren

Als school willen we ook middenin de samenleving staan. De wereldoriënterende vakken worden in samenhang aan de hand van een thema aangeboden. We willen dat de kinderen zelf op ontdekking uitgaan en onderzoekend gaan leren. Hierbij gaan we letterlijk de samenleving in (bijvoorbeeld excursies) en willen we de samenleving in de school halen (door bijvoorbeeld gastlessen van experts en van u als ouders)

Praktische Informatie

1 school op 2 Locaties
In het nieuwe jaar starten we naar verwachting met ca. 150/155 leerlingen. Bij een dergelijk aantal leerlingen moeten we uitgaan van de verdeling in 7 groepen. Wij hebben in eerste instantie een verdeling gemaakt tussen onder- en bovenbouw. Met de onderbouw bedoelen we de groepen 1 t/m 4. Met de bovenbouw bedoelen we dan de groepen 5 t/m 8. De nieuwe school maakt (tot de nieuwbouw) dus gebruik van twee locaties. Voor de leerlingen van de groepen 1,2,3 en 4 is dat de locatie aan de Stasjonswei en voor de bovenbouwleerlingen geldt de Elbasterwei.

Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de onderwijsvisie, de onderwijskundige mogelijkheden en wensen en de groepsgrootte van de verschillende groepen. De definitieve indeling van de groepen wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Wisseling van gebouw is voor sommige leerlingen logischerwijs wel wat spannend. We hebben afgesproken, dat de leerlingen, die in dezelfde groep zitten een aantal keren voor de vakantie bij elkaar gaan kijken/met elkaar les hebben. En dan op de locatie waar ze na de zomervakantie heengaan.

Leerkrachten
De meeste leerkrachten hebben een deeltijdfunctie. Bij de verdeling van de leerkrachten over de groepen worden (indien mogelijk) Ploos en Tsjelke leerkrachten gecombineerd.

Rooster
Er is gekozen voor het zogenaamde vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent een continurooster. De schooldag is voor alle leerlingen even lang. De dag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.

Als beide locaties standaard 8.20 uur open zijn en de pleinwacht ’s middags om 14.00 uur de kinderen die worden opgehaald in de gaten houdt, moet het allemaal lukken.

Directie  
De directie van de samenlevingsschool bestaat uit Trynke Mulder en Hans de Haan. Beide zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Beide zijn ook aanspreekpunt. In het fusietraject zijn de twee hoofdonderwerpen als volgt verdeeld:

 

Trynke Mulder

Trynke Mulder

Onderwijsinhoudelijk

Hans de Haan

Hans de Haan

Bouw en contacten

 

Bouw
In de projectgroep en de stuurgroep rondom de bouw wordt architectonisch/bouwkundig de visie op onderwijs en leren vertaald. Een uitermate interessant proces. We zitten in de fase van VO naar DO. Dat betekent van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp.

MR

De huidige MR heeft zich laten begeleiden door een externe deskundige en werkt nu samen in een VMR (voorlopige medezeggenschapsraad), waarbij een twee koppig voorzitterschap, gehanteerd wordt. Tot de zomervakantie zijn er een aantal gezamenlijke vergaderingen gepland en vergaderd elke MR afzonderlijk. Na de zomervakantie zal de VMR gezamenlijk vergaderen. In februari 2020 zullen er nieuwe verkiezingen plaats vinden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd te reageren of zich verkiesbaar te stellen. Informatie is verkrijgbaar via de voorzitters van de MR (Marja Damstra en Sonja Miedema).

  Input ouderavond

  Tijdens de ouderavond hebben we input opgehaald over 3 thema’s

  Identiteit samenlevingschool

  De samenlevingsschool gaat over identiteit in de zin van samenvoeging van christelijk en openbaar onderwijs. Maar de identiteit van de samenlevingsschool is meer dan dat! Het gaat ook over wie wij willen zijn met elkaar in en buiten de school.

  Input ouders:

  • Leer kinderen hoe de echte wereld werkt
  • Maak van kinderen wereldburgers
  • Maak gebruik van de elementen van de vreedzame school en drietalig onderwijs
  • Doe aan talentontwikkeling
  • Laat elkaar vrij en heb respect voor elkaars normen en waarden en geloof
  • Werk samen en vorm een (nieuwe) eenheid en identiteit (in 4/5 speerpunten)
  • Heb aandacht voor verschillende (geloofs)overtuigingen
  • Laat kinderen meedenken over invulling van feesten en vieringen

  Spelregels samenlevingsschool

  Als we denken aan de samenlevingsschool, welke regels vinden we dan van belang? Welke regels hebben we nu op onze huidige school? Welke willen we beslist bewaren en welke willen we wel loslaten? Wat zijn nieuwe regels die daarvoor in de plaats komen?

   Input ouders:

   • Maak een goed pestprotocol en weerbaarheidsprotocol
   • De MR zou iets groter kunnen in de nieuwe school
   • Zorg voor goede (gezonde) pauzes (ruim tijd om te eten, gezamenlijk pauze)
   • Creëer meer betrokkenheid van ouders o.a. meer communicatie via ouderavonden of ouderportaal
   • Zorg voor voldoende tijd om kinderen op verschillende locatie te brengen
   • Hou de lestijden stipt aan
   • Werk met pleinachten en mediators op het plein
   • Werk vanuit respect, zelfredzaamheid, zelfreflectie en jezelf kunnen zijn
   • Kom voor elkaar op, help en steun elkaar

   Kindcentrum keuzemenu

   Welk aanbod willen we als ouders en teamleden graag in het kindcentrum? Hoe zien we de opvang voorschools, tussenschools, naschools? Hoe willen we samenwerken met o.a. MFA, sport, verenigingen, ondernemers, kerk, bibliotheek. Oud en jong gehele dorp samen?

   Input ouders:

   • Flexibele (voorschoolse/naschoolse) opvang, BSO behouden
   • Werk vanuit de doorgaande leerlijn (0-12)
   • Gezamenlijke activiteiten voor kinderen en dorpsgenoten (jong en oud)
   • Sport, dans, muziek, schouting, theater les, knutselen
   • Meer organiseren voor kinderen uit Holwerd en omgeving
   • Naschools het gebruik van tablets beperken (actief spelen)
   • Ouders inzetten bij extra les/huiswerkbegeleiding
   • Logopedie, consultatieburo, GGD inpandig
   • Bibliotheek
   • Scouting
   • Een moestuin