Selecteer een pagina

Via deze nieuwsberichten informeren wij u over nieuwe stappen die zijn gezet om “samen de sprong te wagen”. In dit bericht vindt u informatie over de intentie van de gezamenlijke besturen.

De bestuurders hebben nadrukkelijk de intentie om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de samenlevingsschool/IKC. Voor beide besturen zijn de scholen qua omvang en inhoud een belangrijk element voor hun organisatie. Voor Roobol geldt dat de Tsjelke de enige openbare school is in de wijde omtrek. Beide bestuurders willen gezamenlijk zorgen voor borging van toekomstbestending onderwijs in deze regio.

Het is de intentie om de samenlevingsschoo/IKC van Holwerd onder gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid te laten. Er wordt gezocht naar een bestuurlijke vorm en een structuur die past bij onze werkwijze en de wensen vanuit de teams en het dorp.

Op basis van de wensen vanuit Holwerd hebben de bestuurders een aantal expliciete toezeggingen gedaan: “Bovenstaande ontwikkelingen zullen geen belemmering vormen voor het opzetten van de samenlevingsschool/IKC in Holwerd!”  Concreet betekent dit dat we doorgaan met de voorbereidingen voor de uitwerking van de samenlevingsschool/IKC. Het is de intentie om voor de school in de loop van 2018 een  bestuurlijk besluit te nemen dat in werking treedt op, of direct voor of na, de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in Holwerd. Dit geeft tijd om een goed construct te maken en de mogelijkheden in de wetgeving te benutten. Mocht dit ten tijde van de oplevering nog niet gevonden zijn, dan zal uitgeweken worden naar de bestaande mogelijkheden.

Tevens is toegezegd dat ten gevolge van het samengaan van de scholen personeel niet ontslagen wordt. Dit komt mede omdat men een bestuursaanstelling heeft.

Voor de zomer zullen bestuurders voor de scholen in Holwerd een intentieverklaring tot samenwerking ondertekenen waarin bovenstaande aspecten zijn opgenomen. Deze intentieverklaring (samenwerkingsverklaring) wordt voorgelegd aan de (G)MR / RvT en de gemeente.

Voor de bestuurlijke samenwerking is Sjoerd Sol vanuit Noorderwijs aangesteld als adviseur en procesbegeleider. In het kader hiervan is hij tevens voorzitter van de stuurgroep en onderhoudt contacten met de diverse gremia zoals RvT en gemeente. fHet samenwerkingsproces van Holwerd wordt in projectvorm begeleid door Sietsche Nieuwenhuis, samen met de directeuren en andere betrokkenen.