Selecteer een pagina

Onze laatste nieuwsbrief hebben jullie vlak voor de zomervakantie ontvangen. Inmiddels bevinden we ons midden in het najaar, met hier en daar nog nazomerse temperaturen. Vorig jaar rond deze tijd waren we bezig met de fusie effect rapportage en de formalisering van de fusie. Nu, precies een jaar later, zitten we in de startfase van de bouw en uitvoering!

Er lopen dit schooljaar twee processen parallel. De fusie van de scholen en het proces van de bouw van de nieuwe school. De fusie zal per 1 augustus 2019 geeffectueerd worden. Het voltooien van het bouwproces zal in de komende jaren zijn beslag vinden.

De afgelopen twee maanden hebben we samen met architectenbureau Adema toegewerkt naar het voorlopig ontwerp van het gebouw. Met de gemeente zijn we bezig om de bestemmingsprocedures in gang te zetten. De beide teams geven steeds meer vorm aan de dagelijkse praktijk van samenwerking. Er is o.a. een jaarplanning gemaakt voor gezamenlijke activiteiten met de kinderen, waarbij ouders en overige familieleden niet worden vergeten.

Bouw

Voor de bouw is een aparte projectstructuur opgezet. Wietze From (Onderwijsbureau Meppel) is projectleider voor de bouw. Samen met de architect, gemeente en onze ketenpartners (MFA en Stichting Kinderopvang Friesland) worden diverse fases in de bouw gepland. We verwachten te starten met de bouw begin 2020.

Op deze site is ook het projectplan voor dit jaar te vinden.

Plaatsgevonden overleg

De afgelopen weken hebben onderstaande overleggen plaats gevonden:

19/25 september    
Studiedagen team voor de vertaling onderwijsconcept naar nieuwbouw.

2 oktober      
Vergadering met alle betrokkenen rondom de bouwplanning.

15 oktober
Overleg met de gemeente voor de procedure van de vergunningen

16 oktober     
Overleg met de projectgroep bouw over het voorlopig ontwerp.

Op 6 november is er een stuurgroepoverleg over de bouw, waarin de bestuurders samen met de gemeente en het MFA het voorlopig ontwerp vast gaan stellen. Hierna roept de projectgroep bouw een klankbordgroep bijeen om het ontwerp te bespreken. We delen het daarna graag met u als ouders/verzorgers.

Samenwerking ketenpartners

In deze fase van het ontwerp wordt steeds scherper hoe we gaan samenwerken met onze ketenpartners. De integratie met het MFA krijgt vorm, doordat we gebruik maken van elkaars ruimtes en voorzieningen. De doorgaande lijn tussen kinderopvang en school wordt vertaald door de school letterlijk aan te sluiten op de huidige locatie van de kinderopvang.

De overige ketenpartners (bibliotheek, verenigingsleven, GGD, dorpsbelang) worden in een later stadium betrokken bij het gebruik van het gebouw en het versterken van elkaars expertise.

Onderwijsconcept en teamontwikkeling

In september zijn de teams gestart met uitwisseling van lesmethodes en materiaal. Naast kleine verschillen zijn er veel overeenkomsten, vooral wanneer het gaat om het vormgeven van duurzaam onderwijs. De werkgroep onderwijsinhoud gaat aan de hand van de TOM methode (team onderwijs op maat) de aspecten van het onderwijsconcept uitwerken.

Daarbij kan gedacht worden aan de invulling van de ruimtes, de manier van lesgeven, het vormen van de groepen, de doorgaande leerlijn etc. De hoofdlijn voor het concept is beschreven in de contouren van de samenlevingsschool. Op deze pagina is een beschrijving van de contouren te vinden.

Samenwerking Arlanta & Roobol

Roobol vormt het bevoegd gezag van de nieuwe samenlevingsschool, maar na 1 augustus 2019 blijven beide bestuurders op deelterreinen gezamenlijk verantwoordelijk voor de school. Zij stellen daarvoor een notitie op met samenwerkingsafspraken.

Het is de intentie om een informeel federatief bestuur te vormen, is een bestuursvorm, waarbij los van het bevoegd gezag, bestuurders op specifieke zaken samenwerkingsafspraken maken. Binnen dit bestuur vindt er overleg plaats over het beleid rondom onderwijsinhoud en personeel.

Om de zorgvuldigheid rondom identiteit te waarborgen worden de mogelijkheden van een formele samenwerkingsschool onderzocht. In een formele samenwerkingsschool is de positie van identiteitsrijk onderwijs bestuurlijk verankerd via statuten en heeft de identiteitscommissie een formeel adviserende rol.

Later dit schooljaar starten we met een identiteitscommissie waarin een vertegenwoordiging van de ouders samen met leerkrachten meedenken over het identiteitsrijk onderwijs.