Selecteer een pagina

Mogelijk is het voor u als ouders/verzorgers niet altijd even zichtbaar, maar er is in de afgelopen maanden heel veel werk verzet! Een beschrijving van het resultaat daarvan vindt u in deze nieuwsbrief. Voor het eerst ziet u in de kop ook een andere ondertitel. Vanaf nu gebruiken we de term Samenlevingsschool/KC (kindcentrum) Holwerd. Voor we aan de ingebruikname toe zijn, bedenken we samen met Holwerd en omgeving een passende naam voor de nieuwe school. Daarvoor zijn nog wel wat stappen te zetten. Eerst een beschrijving van de sprongetjes tot nu toe.

Fusie Effect Rapportage

Mede dankzij de inzet van alle leerkrachten, betrokken ouders en een aantal externe deskundigen, de projectgroep en de stuurgroep hebben we de FER kunnen afronden. De FER is hier terug te vinden. Alle werkgroepen hebben input geleverd voor de volgende onderwerpen:Onderwijs en identiteit, bouw en huisvesting, personeel en organisatie, samenwerking ketenpartners en financiën. De rapportage van de werkgroepen vormt de input voor het verder vormgeven van de Samenlevingsschool/KC.

Besluitvorming

De definitieve aanvraag voor de fusie is voorgedragen aan het college van B&W. De notariële akte is in opmaak, de bestuurders hebben getekend voor de besluitvorming en de beide MR’en hebben instemming gegeven.

Vervolgstappen

De komende periode wordt er door de stuurgroep verder onderzoek gedaan naar een passend bestuurlijk construct voor de toekomst. Daarbij wordt er gekeken naar bestaande constructen in het land en in breder verband wordt bestuurlijke samenwerking onderzocht. Rond de fusiedatum van 1 augustus 2019 verwachten we een duurzaam construct wat past bij Holwerd, maar ook past bij het onderwijskundig, maatschappelijk en wetgevend kader voor de toekomst

De werkgroep bouw heeft de contouren voor de bouw uitgezet. Op basis van de onderwijskundige visie is er een globaal vlekkenplan ontworpen. Tevens is er een ‘longlist’ voor de keus van de architect. Op 8 januari 2018 gaan de teamleden een aantal scholen bezoeken om inspiratie op te doen voor onze Samenlevingsschool/KC in Holwerd. Daarna gaat de werkgroep bouw gaat samen met het MFA de bouwplannen verder uitwerken. Uiteraard worden daar ook kinderen en ouders bij betrokken.

De werkgroep onderwijsinhoud en identiteit gaat de komende periode verder met het concretiseren van het schoolconcept, de onderwijsmethodes en identiteitsrijk onderwijs. Dit in samenwerking met de werkgroep bouw, zodat we samen tot een passend geheel komen.

Ketenpartners Samenlevingsschool/KC

Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven, wordt de Samenlevingsschool/KC een bruisende leer, – en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar. Samen met het MFA en SKF als preferred supplier gaan we invulling geven aan deze omgeving. Daarbij werken we samen met o.a. dorpsbelang, de bibliotheek, verenigingsleven, levensbeschouwelijke en kerkelijke organisaties en dorpsbelang

Gezamenlijke activiteiten.

De gezamenlijke goede doelen actie tijdens Sint Maarten, waarbij de scholen voedsel hebben ingezameld voor de voedselbank, was een groot succes. Een mooie invulling van het spreekwoordelijke ‘delen is vermenigvuldigen’. Op 15 januari vindt in Hotel de Gouden Klok een gezamenlijke nieuwjaarsborrel plaats voor de oudercommissies (OC).  Op 22 februari is er in het MFA een creatieve doe-dag en de gezamenlijke sportdag staat gepland op 26 april. Kortom volop gelegenheid om samen te werken, samen te spelen en samen te leven.

In het voorjaar van 2018 voorzien we jullie graag van nieuwe informatie over de sprongen die dan zijn genomen.

Download Fusie-Effect Rapportage

Download Presentatie